ATM Investycje

Aktualności

Współpraca z ICEN Sp. z o. o. 4 kwiecień 2013 r.

Niezmiernie miło nam poinformować o kolejnym poszerzeniu grona kooperantów Spółki. Z dniem dzisiejszym ATM Inwestycje nawiązała ścisłą współpracę z Instytutem Certyfikacji Energetycznej Nieruchomości.

więcej

Współpraca z CR Spectrum Sp. z o. o. 21 marzec 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym Spółka ATM Inwestycje pozyskała nowego partnera biznesowego - Centrum Rozliczeniowe Spectrum Sp. z o.o.

więcej
Profesjonalni w działaniu
Prestiż, bezpieczeństwo, jakość
Profesjonalni w działaniu
Prestiż, bezpieczeństwo, jakość
Profesjonalni w działaniu
Prestiż, bezpieczeństwo, jakość
Profesjonalni w działaniu
Prestiż, bezpieczeństwo, jakość

Optymalizacja procesu egzekucji wierzytelności zabezpieczonych nieruchomościami

Najważniejsze czynności wykonywane w ramach usługi:
Czynności weryfikacyjne:
 1. Analiza stanu prawnego nieruchomości:
  1. Weryfikacja zgodności informacji ujawnionych w księdze wieczystej z informacjami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, w szczególności: prawa własności oraz oznaczenia nieruchomości.
  2. Analiza roszczeń, praw, ostrzeżeń oraz pozostałych wpisów ujawnionych w księdze wieczystej wraz z określeniem ich wpływu na cenę sprzedaży nieruchomości.
  3. Analiza rodzajów i wartości hipotek ujawnionych w księdze wieczystej.
 2. Analiza stanu fizycznego nieruchomości:
  1. Weryfikacja nieruchomości w terenie
  2. Weryfikacja stanu technicznego
 3. Analiza możliwości sprzedażowych nieruchomości:
  1. Weryfikacja przeznaczenia nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
  2. Analiza możliwości i warunków zabudowy nieruchomości w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
  3. Analiza lokalizacji nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa oraz rodzaju i typu zabudowy.
  4. Weryfikacja lokalnego popytu na nieruchomości podobne.
  5. Określenie wartości nieruchomości w celu jej sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego, fizycznego, obciążeń prawnych i rzeczowych, atrakcyjności oraz aktualnej sytuacji rynkowej.
Czynności sprzedażowe:
 1. Prezentacja oferty sprzedaży nieruchomości na co najmniej trzech najbardziej popularnych portalach z ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości.
 2. Prezentacja oferty sprzedaży nieruchomości na własnej stronie internetowej.
 3. Oferowanie nieruchomości do sprzedaży własnej bazie kontrahentów.
 4. Prezentacja nieruchomości w terenie.
 5. Organizowanie spotkań kontrahentów
 6. Prowadzenie negocjacji handlowych w zakresie ustalania ceny sprzedaży oraz ocena potencjału nabywczego klientów.
 7. Realizacja czynności związanych z przygotowaniem transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości, w szczególności: gromadzenie niezbędnych dokumentów, prowadzenie negocjacji warunków umowy, terminu zawarcia umowy oraz rozliczenia transakcji.
 8. Uczestnictwo w wydaniu nieruchomości oraz sporządzanie protokołu wydania.
Usługi dodatkowe:
 1. Sporządzenie oferty sprzedażowej nieruchomości
 2. Przygotowywanie ogłoszeń o przetargu na sprzedaż nieruchomości
 3. Zamówienie i zlecenie publikacji ogłoszenia o przetargu w wybranych gazetach lub czasopismach
Czynności optymalizujące postępowanie egzekucyjne:
 1. Określenie wysokości możliwej do odzyskania wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem kolejności zaspakajania roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej.
 2. Analiza i wybór dokumentu uprawniającego wierzyciela do wszczęcia procesu egzekucji z nieruchomości.
 3. Określenie metody i strategii postępowania egzekucyjnego.
 4. Nadzór nad terminowym złożeniem do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.
 5. Nadzór nad terminowym złożeniem do komornika wniosku o sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości.
 6. Weryfikacja wyceny nieruchomości sporządzonej przez biegłego sądowego w oparciu o zgromadzoną w toku postępowania wiedzę na temat nieruchomości oraz wiedzę własną.
 7. Nadzór nad terminowym ogłoszeniem przez komornika licytacji nieruchomości.
Usługi dodatkowe:
 1. Koordynacja procesu przejęcia nieruchomości na własność:
  1. Koordynacja procesu odkupu wierzytelności od pozostałych wierzycieli
  2. Nadzór nad terminowym złożeniem wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości w drodze rozliczenia wierzytelności.
  3. Nadzór nad uzyskaniem prawa własności nieruchomości.
  4. Nadzór nad ujawnieniem prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej.
  5. Koordynacja procesu ujawnienia zmian właścicielskich we wszystkich wymaganych rejestrach.
Czynności eksmisyjne:
 1. Prowadzenie negocjacji z właścicielem bądź użytkownikiem nieruchomości w zakresie jej dobrowolnego opuszczenia.
 2. Koordynacja procesu uzyskania wyroku eksmisyjnego
 3. Koordynacja procesu uzyskania z gminy lokalu przewidzianego mocą wyroku
 4. Koordynacja procesu uzyskania od gminy odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
 5. Koordynacja procesu wykonania przez komornika postanowień wyroku eksmisyjnego.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ww. postępowań oraz wiedza i kompetencje naszych specjalistów dają Państwu gwarancję profesjonalnego i skutecznego wykonania zlecenia.

Cena usługi zależy od zakresu czynności objętego Umową. Jeżeli chcą poznać Państwo naszą ofertę cenową prosimy o kontakt.